La Serra d'en Galceran

La Serra d'en Galceran
La Serra d'en Galceran

dimarts, 21 de febrer del 2017

Ivarsos

Els Ivarsos és una xicoteta població que forma part del municipi de La Serra d'en Galceran, situada junt amb la carretera CV-10, d' Ares del Maestrat a Castelló.

Ibarsos es una pequeña población que forma parte del municipio de Sierra Engarcerán, situada junto con la carretera CV-10, de Ares del Maestrat a Castellón.

Ja en temps medievals, Els Ivarsos, juntament amb la rambla Carbonera, va ser una extensa masada del terme de La Serra i un hostal situat a la vora del camí reial de València a Morella, just des d'on arrancava un ramal cap a Culla. Els Ivarsos era també un lloc de pas de ramats transhumants (aljubs, pous,etc. ).

Ya en tiempos medievales, Ibarsos, junto con la rambla Carbonera, fue una extensa masía del término de Sierra Engarcerán y un hostal, situado al lado del camino real de Valencia a Morella, justo desde donde arrancaba un ramal hacia Culla. Ibarsos era también un lugar de paso de rebaños trashumantes (aljibes, pozos,etc. ).

Les primeres dades històriques, segons l'arxiu del Regne de València, les trobem a l'any 1583, data en la qual es va establir el Mas d'Els Ivarsos.

Los primeros datos históricos, según el archivo del Reino de Valencia, las encontramos en el año 1583, fecha en la cual se estableció la Masía de Ibarsos.

A l'any 1601, Nicolau Casalduch "l'Antic" va donar permís als seus vasalls per ampliar aquest establiment.

En el año 1601, Nicolás Casalduch "el Antiguo" dio permiso a sus vasallos para ampliar este establecimiento.

Al 1669, Jaume Casalduch, renuncia al dret de fadiga mantenint el domini sobre "el mas dels Ivarsos".

En 1669, Jaime Casalduch, renuncia al derecho de fadiga manteniendo el dominio sobre "la masía de Ibarsos".

Al s.XVIII, la masada augmenta la seua població amb la construcció de la Ermita dels Desemparats.

En el s.XVIII, la masía aumenta su población con la construcción de la Ermita de los Desamparados.

A principis del s.XX, l'apertura de la carretera de Castelló a Albocàsser va encetar una nova alineació de cases i hostals. Avançat el s. XX, els Ivarsos ha anat experimentant un notable creixement demogràfic i urbanístic i ha diversificat les seues funcions viàries.

A principios del s.xx, la apertura de la carretera de Castellón a Albocàsser comenzó una nueva alineación de casas y hostales. Avanzado el s. XX, los Ibarsos ha ido experimentando un notable crecimiento demográfico y urbanístico y ha diversificado sus funciones viarias.


Els Ivarsos compte actualment amb 420 habitants repartits principalment en el nucli urbà (356 habitante) i en menor nivell en els diferents masos disseminats pel seu entorn.

Cuenta actualmente con 420 habitantes repartidos principalmente en el casco urbano (356 habitantes) y en menor nivel en las diferentes masías diseminadas por su entorno.

Els Ivarsos és una població en procès de transformació, on el pes de l'agricultura i la ramaderia estan perdent força en referència als sectors de la indústria i la construcció.

Es una población en proceso de transformación, donde el peso de la agricultura y la ganadería están perdiendo fuerza en referencia a los sectores de la industria y la construcción.

Des dels Ivarsos es poden realitzar nombroses excursions, especialment a peu pels agradables senders que ens porten al Tossal de la Cova o la Tossal de la Vila.

Desde Ibarsos se pueden realizar numerosas excursiones, especialmente a pie por los agradables sendas que nos traen al Tossal de la Cueva o la Tossal de la Villa.

Curiositats/ Curiosidades:

Abans de la guerra civil hi havia una escola al "pinaret". Més tard es construiren, a jornal de vila, les noves escoles de xiquets i xiquetes a la plaça on ara es troben les dependències municipals i llar dels jubilats.

Antes de la guerra civil había una escuela en el "pinaret". Más tarde se construyen, a jornal de villa, las nuevas escuelas de niños y niñas a la plaza donde ahora se encuentran las dependencias municipales y el hogar de los jubilados.

L'obra més significativa va ser al 1965, quan a jornal de vila, es va baixar l'aigua de la font del Mas d'en Vent fins els Ivarsos i es va construir el dipòsit i les tres fonts.

La obra más significativa fue al 1965, cuando a jornal de villa, se bajó el agua de la fuente de la masía de Viento hasta los Ibarsos y se construyó el depósito y las tres fuentes.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada